Klachtenregeling

Ontevreden over de dienstverlening?

Ik doe er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van mijn dienstverlening. Wanneer u onverhoopt niet tevreden bent over mijn dienstverlening kunt u uw bezwaren voorleggen aan mijn waarnemer en klachtenfunctionaris mr. J.J.C. Engels gevestigd te  Heerhugowaard.

Interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de uitvoering van de met mij gesloten overeenkomst, de kwaliteit van mijn dienstverlening of over de hoogte van de declaratie, verzoek ik u uw bezwaren eerst aan mijn klachtenfunctionaris voor te leggen. Mocht u een klacht willen voorleggen dan verzoek ik u dat schriftelijk te doen. U kunt de klacht, zowel per post, als per e-mail naar (j.engels@jjce-ak.nl) toesturen.

Binnen twee werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht zal u een ontvangstbevestiging ontvangen. In overleg met u zal er zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem worden gevonden. De oplossing zal ik altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht ontvangt u ofwel een inhoudelijke reactie op uw klacht dan wel een uitnodiging voor een gesprek naar aanleiding van uw klacht. Mocht u bij het indienen van de klacht al een gesprek op kantoor wensen dan kunt u dat bij de klacht aangeven, u zult dan altijd worden uitgenodigd voor een gesprek.

Mocht de uitkomst van de interne klachtenprocedure naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dit is echter pas mogelijk nadat u uw bezwaren aan mijn kantoor of waarnemer heeft voorgelegd. Ook indien ik niet binnen vier weken na ontvangst van uw klacht schriftelijk op uw klacht heb gereageerd kunt u zich tot de Geschillencommissie Advocatuur wenden.

Geschillencommissie Advocatuur

Ik ben aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de datum van een schriftelijke reactie van mijzelf indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval een geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van mij als advocaat en de hoogte van de declaratie.

Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een maximum van € 10.000,--. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,--, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Ik kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van uw klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Klachtenregeling Appelman Advocatuur PDF.